Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Awans zawodowy

Postępowanie w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:
Po nowelizacji przepisów, według stanu wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz.1580).

 1. Wniosek nauczyciela (sporządzony komputerowo lub napisany ręcznie);
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (w przypadku nauczyciela religii także misja) oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego – oryginały lub kopie poświadczone przez jednostkę, w której nauczyciel pracował lub pracuje;
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
     a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu:
     b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
     c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
     d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu ze wskazaniem daty jej dokonania.

Według nowych przepisów do wniosku nie załącza się innej dokumentacji, świadczącej o osiągnięciach zawodowych, poza wymienioną w rozporządzeniu.
W przypadku, gdy dokumentacja jest kompletna, organ prowadzący wyznacza termin przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli w dokumentacji zostaną stwierdzone braki, organ prowadzący wzywa nauczyciela, który złożył wniosek, do uzupełnienia poszczególnych braków formalnych oraz wyznacza termin ich uzupełnienia.

III. Opłaty:
Brak.

IV. Kompetencja:
Wójt Gminy Postomino.

V. Osoba odpowiedzialna:
Paulina Sowińska referent ds. oświaty tel. 0 59 846 44 38, e-mail: oswiata@postomino.pl  Urząd Gminy Postomino 76-113 Postomino 30, pokój nr 15.

VI. Czas oczekiwania:
Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył kompletny wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia:

 • 30 czerwca danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku,
 • 31 października danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 grudnia danego roku.

VII. Tryb odwoławczy:
Od decyzji nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ul. J. Matejki 6b, 71-615 Szczecin za pośrednictwem Wójta Gminy Postomino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VIII. Uwagi:
W okresie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Od tej oceny nauczycielowi służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 21 dni.
Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Załączone dokumenty:
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki