Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Korlino

Miejscowość znajduje się w odległości 20 km od Darłowa oraz ok. 8 km od Jarosławca i Morza Bałtyckiego. Miejscowość jest położona w dolnej części na zachód od Strumienia Klasztornego, który sięga swoim początkiem do Starego Chudaczewa i wije się pomiędzy Łąckiem a Wickiem, wpływając do jeziora Wicko. Wieś leży w mezoregionie Wybrzeża Słowińskiego i Równiny Sławieńskiej. Korlino jest usytuowane na południe od wzgórza moren, które przebiega wzdłuż odcinka Dzierżęcin-Złakowo. Budowa geologiczna tego terenu jest typowa dla czwartorzędu, w którym dominują piaski, mułki i glina.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości Korlino prawdopodobnie powstało na ruinach wcześniejszej osady. W dokumentach miejskiego archiwum w Sławnie nazwa wsi pojawiła się po raz pierwszy w 1347 r.

W potwierdzeniu sądowym miasta Sławno nazwano wieś detbern ghercke corlyn.

Po raz kolejny wieś została wspomniana w 1394 r., kiedy to księżna Adelajda, wdowa po księciu Bogusławie V wraz z pasierbem Warcisławem V oraz synami Bogusławem VIII i Barnimem V wystawiła w Słupsku dokument o następującej treści: „Tym samym zakładamy Dom Boży, którego włości rozpościerać się będą do wsi Korlino, a w obrębie, których znajdzie się Nacmierz i wszelkie inne dobra”.

Korliński klasztor Kartuzów (katolicki zakon męski i żeński o surowej regule opartej na regule benedyktyńskiej) istniał przez siedem lat. Nie jest dziś znane miejsce, gdzie w Korlinie znajdował się klasztor. Ze względu na ukształtowanie terenu mogły być to dwa miejsca: pierwsze około 200-300 m na północ od szosy przecinającej rzeczkę Klasztorną, gdzie dziś jest zagajnik bukowy, a druga – to miejsce późniejszego obozowiska wojskowego, 1,5 km na południe od Korlina.

Osadnictwo w Korlinie i jego najbliższym sąsiedztwie ma długą historię. Ślady pochodzą już z okresu epoki kamienia (8300-4200 r. p.n.e.). Świadczą o tym motyki i topory z poroża znajdowane w nieodległym Wicku Morskim i Królewicach. W Korlinie odnaleziono ślady osadnictwa mezolitycznego. Ówcześni mieszkańcy tworzyli niewielkie grupy okresowo przebywające na danym terenie w celu eksploatacji gospodarczej środowiska leśno-wodnego.

O pobycie ludności u schyłku neolitu świadczy odnaleziony tu obuch topora kamiennego znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum w Koszalinie.

Wyraźnym śladem życia w Korlinie w okresie epoki brązu jest znalezisko licznych przedmiotów z metalu należących do osiadłej tu ludności zwanej kulturą łużycką. Korliński „skarb” składający się z 16 przedmiotów datowany jest na lata 900-700 p.n.e. Znaleziony został przypadkowo w 1929 r. podczas prac regulacyjnych w rowie młyńskim na łące należącej do Tramborga – rolnika z Korlina. Na skarb składały się: siekierka brązowa z górnymi skrzydełkami i uszkiem, dwie ozdobne tarczki z guzem, trzy wisiorki żurowe i płytka ozdobna do uprzęży końskiej, szpila brązowa oraz „importy” nordyjskie. Unikatowa wartość poznawcza znaleziska sprawia, że Korlińskie zabytki obecnie należą do najcenniejszych w Muzeum w Koszalinie. Również w tym Muzeum znajduje się popielnica z miejscowego cmentarzyska zamieszkującej tu w połowie VI w. p.n.e. społeczności zwanej z kulturą pomorską.

Z okresu rzymskiego (III-IV w. n.e.) w Korlinie bardzo wyraźne są ślady działalności gospodarczej i osadniczej. Wskazują na to odkryte w wielu miejscach fragmenty naczyń ceramicznych tzw. grupy dębczyńskiej.

W spisie darłowskiego urzędu z 1648 r. po raz pierwszy wymienieni zostali Korlińscy mieszkańcy. Do wioski administracyjnie należała także oddalona o 1,5 km Korlińska Wioseczka z ośmioma mieszkańcami.

Sto lat później przekopano kanał łączący jezioro Wicko z Morzem Bałtyckim, który do dzisiaj towarzyszy wjeżdżającym do Jarosławca od strony Jezierzan. Dzięki niemu już ponad 200 lat temu obniżono poziom wody jeziora a chłopi z Korlina i Królewa zyskali kilkadziesiąt łanów terenów pod pastwiska. Za panowania Fryderyka II Wielkiego i jego następców wokół wsi każdego roku stacjonowały na leżach letnich oddziały wojskowe, które tu odbywały ćwiczenia.

W 1784 r. wieś nie była własnością żadnego miejscowego feudała, podlegała bezpośrednio państwu pruskiemu. W 1818 r. Korlino zamieszkiwało 170 mieszkańców. Przez następne pół wieku ludność uległa prawie podwojeniu. W 1885 r. było 327 mieszkańców wsi, którzy gospodarowali na 579,1 ha. W 1939 r. wieś liczyła 440 mieszkańców zamieszkałych w 68 domach. Katastrofą demograficzną okazały się lata II wojny światowej. Na przełomie 1944 i 1945 roku w Korlinie przebywali jedynie starcy, kobiety i dzieci oraz kilkunastoosobowe grupy uciekinierów z Prus Wschodnich.

7 marca 1945 roku około godz. 7-8 rano wieś zajęły oddziały radzieckie, które najechały od strony Nacmierza. Exodus ludności niemieckiej z wioski był największy jesienią 1945 r. i wczesną wiosną 1946 r.

Równocześnie do Korlina napływała ludność polska, która pochodziła z powiatu gostyńskiego. Pierwszym sołtysem w Korlinie był Franciszek Różański.

Przyłączenie Korlina do Gminy Postomino nastąpiło na podstawie uchwalonej przez Sejm Ustawy o utworzeniu gmin z dnia 29 listopada 1972 r. Uchwałą WRN z 9 grudnia 1972 roku powołano w miejsce 11 gromad sześć gmin. Korlino znalazło się w Gminie Postomino z 28 innymi sołectwami.

Obiekty zabytkowe Korlina znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to:

  • budynki mieszkalne: nr 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 28, 30, 32,
  • budynki inwentarskie: nr 5,10,
  • piekarnik: nr 15.


Oświata

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 12 stycznia 1789 r. W 1839 r. został zbudowany nowy budynek szkolny, lecz z powodu braku sprzętu ponad rok stał pusty. Znajdował się na południe od głównej wiejskiej drogi, nieopodal stawu, który mieścił się
w centralnej części miejscowości. 20 grudnia 1929 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia
i przekazania nowo wybudowanej szkoły. Położona na zachodnim skraju wsi swym czerwonym dachem sięgała powyżej innych domów.

Ostatnim rokiem nauki w niemieckiej szkole był rok szkolny 1939/1940. Szkoła polska rozpoczęła swoją działalność 4 września 1945 roku. Jej organizatorem był Władysław Szalewski. Od 1960 r. przez trzy lata trwała budowa kolejnego budynku szkolnego, który do dziś pełni funkcję bazy dydaktycznej.

Rokiem przełomowym w historii szkoły był rok szkolny 2008/2009 . W związku z decyzją władz gminy o likwidacji Szkoły Podstawowej w Korlinie członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo „RAZEM” postanowili powołać do życia nową placówkę. Zarówno rodzice jak i pracownicy szkoły zadeklarowali chęć pomocy. Nowe perspektywy przerażały wielu . Jednak 01.09.2008 roku na terenie gminy Postomino powstała nowa szkoła - Zespół Szkół Społecznych w Korlinie - która obejmowała Społeczną Szkołę Podstawową oraz Społeczne Gimnazjum. Także w tym roku szkolnym powstało na terenie szkoły pierwsze w gminie Społeczne Przedszkole.

Strona ZSS Korlino: www.szkolakorlino.pl

Przestrzenna struktura miejscowości

Korlino jest miejscowością położoną na trasie Postomino – Jarosławiec. Wieś wykazuje wielodrożnicowy charakter zabudowy. Dominantą przestrzenną miejscowości jest szkoła, która znajduje się w zachodniej części wsi przy drodze powiatowej.
Zasoby przyrodnicze
Miejscowość położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu pn. „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”. Obszar utworzony w celu ochrony fragmentu wybrzeża Bałtyckiego
z występującymi tu charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi plaż, wydm i klifów oraz rozległych, zatorfionych równin wraz z jeziorem Wicko na ich zapleczu oraz dla zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego, w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.

Do głównych walorów obszaru należą: charakterystyczny, równoleżnikowy układ siedlisk i zróżnicowana w tym układzie szata roślinna, reprezentująca większość zbiorowisk roślinnych związanych z wydmowym i klifowym typem brzegu Bałtyku, obniżeniami równin przymorskich wraz z ograniczającymi je od południa pasmami wzgórz.

Do najbardziej interesujących należą zbiorowiska wydm: białej i szarej z charakterystycznymi gatunkami, jak trawy - wydmuchrzyca i piaskownica, mikołajek nadmorski, storczyk kruszczyk rdzawoczerwony, postaci nadmorskiego boru bażynowego, fragmenty acydofilnego lasu brzozowo - dębowego na zapleczu wałów wydmowych, zbiorowiska mokrych łąk, zarośli wierzbowych i brzeziny bagiennej na równinach oraz jedno z eutroficznych, przymorskich jezior - Wicko, okolone rozwiniętymi zbiorowiskami różnych typów szuwarów. W granicach OChK leży ostoja ptaków o randze europejskiej. Trasa migracji wiosennych i jesiennych licznych gatunków ptaków: zimują kilkunastotysięczne stada lodówek, i innych gatunków kaczek morskich, setki mew srebrzystych oraz śmieszek. Bardzo ważny obszar w okolicy Rusinowa dla stad gęsi białoczelnych, zbożowych i gęgawy oraz łabędzia krzykliwego. W strefie przybrzeżnej morza żerują i odpoczywają przez cały rok - perkozy, łabędzie nieme, krzyżówki, mewy: srebrzysta, pospolita, śmieszka, czasami rybitwa rzeczna. Aktualnie gnieździ się dość licznie pliszka siwa, dziwonia, bocian biały, stwierdzono również gatunki ptaków lęgowych wodno-błotnych i związanych z zaroślami w tym: żurawia, kszyka, srokosza, pliszkę żółtą, łabędzia niemego, czajkę, remiza, trzcinniczek i dzięcioła zielonego. W Korlińskich Błotach istnieje stanowisko bobra i prawdopodobnie występuje tam wydra. Z gadów stwierdzono występowanie: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, z płazów: żaba wodna, trawna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, ropucha paskówka, żaba moczarowa. Bezkręgowce - ślimaki wodne: zagrzebka pospolita, przyczepka jeziorna, małże: racicznica zmienna, groszkówka, szczeżuja pospolita, skójka zaostrzona, gałeczka rogowa.

W Korlinie znajdują się jedne z największych kompleksów łąkowo-pastwiskowych.
W Strumieniu Klasztornym pojawiły się w ostatnich latach bobry, a wyraźna poprawa czystości tego cieku spowodowała odbudowę populacji szlachetnych ryb i raków.

Przez Korlino przebiegają następujące szlaki turystyczne, w tym:

  • szlaki (trasy) rowerowe:

1. „Hanzeatycka trasa nadmorska” (czerwona): biegnąca drogą wojewódzką W 102 do Jarosławca, a dalej w okolice jeziora Wicko, przez Jezierzany, Łącko i Korlino (drogą gminną G 3926003), dalej do Królewa (drogą W 39101), dalej do Marszewa (drogą 3926101z) i dalej nasypem kolejowym do miejscowości Zaleskie,

2. Trasa regionalna, niebieska: Korlino – Naćmierz – Rusinowo – Barzowice – Darłowo.

  • szlaki piesze:

1. „Szlak Północny”, czerwony, pokrywający się z rowerową „Hanzeatycką trasą nadmorską”

 

Gospodarka i rolnictwo

Na terenie miejscowości znajduje się sklep spożywczo – przemysłowy oraz zrejestrowane są 4 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym biuro consultingowo-usługowe, 2 firmy handlowe oraz firma budowlana. W Korlinie funkcjonują 43 gospodarstwa rolne, z których 11 posiada powierzchnię 2-5 ha, 7 gospodarstw posiada powierzchnię powyżej 15 ha; 8 gospodarstw posiada powierzchnię 1-2 ha a 17 o powierzchni 5-15 ha.

Kapitał społeczny i ludzki

Mieszkańcy miejscowości Korlino wykazują się wysoką aktywnością społeczną.

W Korlinie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo „RAZEM”. Stowarzyszenie założono 16.09.2004 r. Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Korlino. Stowarzyszenie „RAZEM” realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych, który obejmuje oddział przedszkolny, szkołę podstawową oraz gimnazjum. W sezonie letnim w budynku szkoły stowarzyszenie prowadzi schronisko turystyczne z 50 miejscami noclegowymi oraz szeroko rozumianą działalność kulturalną.

Zobacz też:


 

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki