Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Łącko

Miejscowość położona jest w odległości 20 km na wschód od Darłowa oraz ok. 8 km od Jarosławca i Morza Bałtyckiego. Pod względem przyrodniczym Łącko położone jest w obszarze chronionego krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki", na południowym brzegu jeziora Wicko. Ze względu na bliskość morza, położenie nad jeziorem oraz walory przyrodnicze Łącko jest miejscowością atrakcyjną pod względem turystycznym.

Powierzchnia miejscowości Łącko wynosi 359,65 ha.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości

Miejscowość Łącko w 1317 r. nazywała się Lanszik, w 1406 r. Lanczk, i w 1491 r. Lantzke, wzmiankowana w starych dokumentach jest to nazwa topograficzna wywodząca się od słowa łąka (niem. Lanzig). Wieś posiadała prawo odbywania dwóch jarmarków w święto Wniebowzięcia NMP, przywilej ten został zniesiony przez księcia Barnima XI w. w 1533 r. W spisach z 1540 i 1628 r. wieś wykazana jako własność książąt szczecińskich. Po reformacji w I połowie XVI w. wieś ewangelicka. Po śmierci ostatniego z pomorskich książąt i zakończeniu wojny 30-letniej Łącko przeszło na własność elektorów brandenburskich. W 1930 r. wieś liczyła 365 mieszkańców i 89 zagród. Wykorzystywana w budownictwie mieszkalnym i gospodarskim była niewypalona glina. Wśród dość powszechnego przekonania budownictwo z użyciem gliny jest utożsamiane z biedną i zacofaniem, tymczasem budowanie z gliny i z drewna jest budowaniem z materiałów ekologicznych, gdzie glina jest dodatkowo materiałem miejscowym, tanim, zapewniającym bardzo dobre warunki mikroklimatyczne zamieszkiwania. Z okresu przedchrześcijańskiego, pozostało na Pomorzu wiele śladów po ludności słowiańskiej z IX-XI w. Istniały tu miejsca kultury pogańskiej- Święte Góry. Prawdopodobnie najstarsza wzmianka o terenach przy Łącku pochodzi z 1394 r.

W 1534 roku na Pomorzu zapanował luteranizm i prawdopodobnie również kościół w Łącku od tego czasu należał do protestantów.
Około 1600 roku w Łącku powstała jedna z pierwszych pomorskich szkół wiejskich zorganizowana przez Pastora Chrystiana Balanga.
W 1784 roku wieś posiadała 13 zagród chłopskich, 1 kaznodzieję, 1 kościelnego, 1 zagrodę sołtysa wolną od opłat, 3 chaty wyrobników rolnych, 4 wyrobników do prac gminnych, 3 małorolnych, 1 dom wdowy po kaznodziei, 1 kuźnię, 1 chałupę pasterską. W pierwszej połowie XIX w. nastąpił prawie dwukrotny wzrost ilości mieszkańców w Łącku, w tym czasie wybudowano też większość zabytkowych, zachowanych do dziś domów i budynków gospodarskich.

1914-1918 r. I Wojna Światowa; po wojnie za kościołem pomiędzy dębami przy drodze do przystani ustawiono obelisk poległych w tej wojnie mieszkańców Łącka i okolic. W okresie międzywojennym w Łącku w latach 1920 - 1945 we wsi było 25-30 dzieci w wieku szkolnym. Uczyły się w jednoklasowej szkole zbudowanej jeszcze w 1854 r. W 1939-1945r. wywołanie wojną zniszczenia Pomorza i w końcu 1944 i 1945 roku ,,wędrówka ludów” to przełom w życiu wsi. Przez okolice Łącka i sąsiednich wsi przechodzą uciekinierzy i ewakuowani Niemcy i Mazurzy Prus Wschodnich. W październiku 1945 r. działa już w Łącku Urząd Pocztowy z polskimi urzędnikami. Prawie do końca listopada 1945 r. Niemcy i Polacy mieszkają wspólnie w wielu domach w Łącku. W okresie powojennym mieszkańcy wsi zajmują się rolnictwem, rybołówstwem. Działa tu przystań rybacka. Odwiedzają też wieś żołnierze z jednostki w Wicku i Jarosławcu.

W Łącku do lat 90-tych działała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która posiadała wiele z okolicznych pól i łąk pod uprawę. W okresie największego rozwoju uprawiano tu zboża, ziemniaki, kukurydzę, prowadzono hodowlę krów. Powstał nowy budynek dyrekcji, we wsi działał klub Książki i Prasy, który organizował wiele interesujących imprez z udziałem znanych aktorów, dziennikarzy, artystów plastyków. Mieszkańcy tworzą własny chór i zespół muzyczny, buduje się życie kulturalne wsi.
Przemiany gospodarcze po 1989 r. spowodowały odejście od spółdzielczej formy gospodarowania. Rozwijają się nowe formy aktywności mieszkańców na rzecz dziedzictwa tradycji architektonicznych i kulturowych Łącka.
W 2001 r. powstaje plan Odnowy Architektonicznej wsi pn. „Zobaczyć Łącko”. Pierwszym etapem był plener malarski w czerwcu 2001 r. zorganizowany przez gospodarstwo „Andrzejewka”, drugim warsztaty Wydziału Architektury z Poznania, trzecim etapem była realizacja projektu „Zobaczyć Łącko”.
W 2002 r. w działaniach odnowy wsi uczestniczą również organizacje i instytucje, odbywają się festyny budowania w konstrukcji szachulcowej, festyny strażackie i wiejskie; powstaje „Łącka Szkoła Budowania z Drewna i Gliny”.

Przestrzenna struktura miejscowości

Łącko stanowi cenny zespół historyczno-architektoniczno-przyrodniczy, jest jedną z najpiękniejszych miejscowości tworzących ,, Krainę w kratę”, obszar, na którym licznie występuje budownictwo szkieletowe. Na terenie miejscowości zachowało się wiele zagród chłopskich z połowy XIX w., które dzięki staraniom mieszkańców odzyskują swoją świetność i stanowią dużą atrakcję turystyczną. Wieś Łącko leży w regionie, w którym dominującą formą zabudowy było tradycyjne budownictwo oparte na szkielecie drewnianym wypełnionym gliną niewypaloną. Zespół zabudowy wsi znajduje się na planie zbliżonym do owalnicy (osada o zarysie wrzeciona, z owalnym, wydłużonym placem między dwiema, łukowatymi liniami zabudowy). Dominantą przestrzenną miejscowości jest kościół z XV w. usytuowany w centrum Łącka. W 1500 r. przebudowano go na trzynawowy. Nawa środkowa zamknięta jest wielobocznym prezbiterium. Późnogotycki kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP z XV w. przebudowany został w 1607 r. oraz gotycka brama na cmentarzu przykościelnym. Nad prezbiterium i przy północnej ścianie zachowane są fragmenty łuków, co wskazuje, że w kościele kiedyś istniało lub planowano wykonać sklepienie. Kościół jest halowy, z wyjątkiem ściany południowej oszkarpowały, murowany z czerwonej cegły i kamienia polnego, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do 1607 r. był kryty gontem. Wewnątrz znajduje się strop. W kościele przetrwała chrzcielnica kamienna z XVI w., renesansowy ołtarz główny, barokowy krucyfiks z XVIII w., późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzecia z ok. 1500 r., epitafium z XVII w. W renesansowym ołtarzu z ok. 1600 r. zachowane zostały trzy obrazy: "Ostatnia Wieczerza", "Zwiastowanie" i "Ukrzyżowanie". Na zewnątrz podziwiać można drewnianą dzwonnicę krosnową z XIX w.

Zasoby przyrodnicze

Miejscowość położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu pn. „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”. Obszar utworzony w celu ochrony fragmentu wybrzeża Bałtyckiego z występującymi tu charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi plaż, wydm i klifów oraz rozległych, zatorfionych równin wraz z jeziorem Wicko na ich zapleczu oraz dla zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego, w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.

Do głównych walorów obszaru należą: charakterystyczny, równoleżnikowy układ siedlisk i zróżnicowana w tym układzie szata roślinna, reprezentująca większość zbiorowisk roślinnych związanych z wydmowym i klifowym typem brzegu Bałtyku, obniżeniami równin przymorskich wraz z ograniczającymi je od południa pasmami wzgórz. Do najbardziej interesujących należą zbiorowiska wydm: białej i szarej z charakterystycznymi gatunkami, jak trawy - wydmuchrzyca i piaskownica, mikołajek nadmorski, storczyk kruszczyk rdzawoczerwony, postaci nadmorskiego boru bażynowego, fragmenty acidofilnego lasu brzozowo - dębowego na zapleczu wałów wydmowych, zbiorowiska mokrych łąk, zarośli wierzbowych i brzeziny bagiennej na równinach oraz jedno z eutroficznych, przymorskich jezior - Wicko, okolone rozwiniętymi zbiorowiskami różnych typów szuwarów. Trasa migracji wiosennych i jesiennych licznych gatunków ptaków: zimują kilkunastotysięczne stada lodówek, i innych gatunków kaczek morskich, setki mew srebrzystych oraz śmieszek. Bardzo ważny obszar w okolicy Rusinowa dla stad gęsi białoczelnych, zbożowych i gęgawy oraz łabędzia krzykliwego. W strefie przybrzeżnej morza żerują i odpoczywają przez cały rok - perkozy, łabędzie nieme, krzyżówki, mewy: srebrzysta, pospolita, śmieszka, czasami rybitwa rzeczna. Aktualnie gnieździ się dość licznie pliszka siwa, dziwonia, bocian biały, stwierdzono również gatunki ptaków lęgowych wodno-błotnych i związanych z zaroślami w tym: żurawia, kszyka, srokosza, pliszkę żółtą, łabędzia niemego, czajkę, remiza, trzcinniczek i dzięcioła zielonego. Z gadów stwierdzono występowanie: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, z płazów: żaba wodna, trawna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba jeziorkowa, ropucha paskówka, żaba moczarowa. Bezkręgowce - ślimaki wodne: zagrzebka pospolita, przyczepka jeziorna, małże: racicznica zmienna, groszkówka, szczeżuja pospolita, skójka zaostrzona, gałeczka rogowa. Stanowiska flory objętej ochroną ścisłą znajdujące się w Łącku: grążel żółty, grzybienie białe; gatunki objęte ochroną częściową: bobrek trójlistkowy, kocanki piaskowe; gatunki roślin ginące i zagrożone: komosa strzałkowata, rolnica polna.

Pomniki przyrody

Centralny punkt wsi zajmuje późnogotycki kościół z XVI w. wraz z parkiem przykościelnym o pow. 0,25 ha wpisanym do rejestru zabytków dnia 25.04.1966r. Przy kościele znajduje się gotycka brama cmentarna pochodząca również z tego samego okresu. Teren wokół kościoła łącznie z cmentarzem kościelnym został obsadzony głównie lipami drobnolistnymi, zachowało się ich 21, z czego 10 jest pomnikami przyrody . Najokazalszym jest lipa o obw. 565 cm. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła rosną cyprysiki Lawsona, w części sąsiadującej z parkingiem – klony zwyczajne, które tworzą swoisty kształt pierścienia otaczającego dawny cmentarz. Na styku z parkiem przykościelnym rozchodzą się 4 drogi obsadzone kasztanowcami zwyczajnymi. Jedna z nich proponowana jest do ochrony.

Gospodarka i rolnictwo

Na terenie miejscowości znajdują się trzy sklepy spożywczo-przemysłowe oraz piekarnia; funkcjonują 73 gospodarstwa rolne, z których 27 posiada powierzchnię 2-5 ha a 18 o powierzchni 1-2 ha. Tylko 5 gospodarstw posiada powierzchnię powyżej 15 ha. Ze względu na nadmorskie położenie w Łącku zarejestrowane są dwie firmy prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa.

Obiekty i tereny

Łącko ze swą zabytkową architekturą (budownictwo ryglowe) jest jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości gminy, posiada duży potencjał turystyczny. We wsi nad jeziorem Wicko znajduje się pomost widokowy wybudowany w 2004 r. w ramach Programu SAPARD Pomost widokowy odgrywa znaczącą rolę dla turystyki wypoczynkowej. We wsi jest przystań rybacka, gdzie istnieje możliwość nabycia ryb słodkowodnych.

Przez Łącko przebiega ścieżka przyrodnicza na trasie Korlino-Wicie oraz następujące szlaki turystyczne:
Szlaki (trasy) rowerowe:

  • "Hanzeatycka trasa nadmorska", czerwona: biegnąca drogą wojewódzką W 102 do Jarosławca, a dalej w okolice jeziora Wicko, przez Jezierzany, Łącko i Korlino (drogą gminną G 3926003), dalej do Królewa (drogą W 39101), dalej do Marszewa (drogą 3926101z) i następnie nasypem kolejowym do miejscowości Zaleskie.
  • Trasa regionalna, zielona: Jezierzany-Nowe Łącko-Bylica -Barzowice-Jezioro Kopań. Szlaki piesze:
  • "Szlak Północny", czerwony, pokrywający się z "Hanzeatycką trasą nadmorską".

Infrastruktura społeczna

W centrum wsi znajduje się sala wiejska, w której koncentruje się działalność kulturalna. Sala wiejska została wyremontowana i wyposażona w 2007 r. w ramach programu SPO-ROL Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (środki z Europejskiego Funduszu Ochrony i Gwarancji Rolnych). Od 2008 r. w wiosce funkcjonuje Centrum Kształcenia ,, Wioska Internetowa”, które jest czynne od wtorku do soboty po 5 godzin dziennie. Centrum wyposażone jest w 11 stanowisk komputerowych. Na terenie wsi znajduje się również remiza strażacka wraz odpowiednim wyposażeniem.

Atrakcyjne położenie miejscowości oraz jej walory turystyczne powodują, że dynamicznie rozwija się tu agroturystyka.
W Łącku aktywnie swoją działalność prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała w latach 40 XX w. a została zarejestrowana w KRS jako stowarzyszenie w 2003 r. OSP Łącko prowadzi Klub Sportowy „Florian”, który bierze udział we współzawodnictwie sportowym sołectw, w zawodach siatkarskich oraz w rozgrywkach powiatowej Ligii LZS. Do klubu należy 30 zawodników. W miejscowości działa Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która została utworzona 01.06.1951 r.

Zobacz też: www.łącko.com.pl

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki