Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Rusinowo

Miejscowość położona jest pomiędzy Darłowem a Ustką w obszarze chronionego krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki", w odległości 2 km od Jarosławca, znanego kurortu wypoczynkowego. Rusinowo posiada swoisty mikroklimat i nieskażone środowisko naturalne. Atrakcjami tych okolic są: nadmorski pejzaż, piaszczyste plaże z wydmami porośniętymi lasami sosnowymi (liczne stanowiska sosny czarnej) i mieszanymi, strome brzegi klifowe, liczna nadmorska roślinność wydmowa z chronionym mikołajkiem nadmorskim.

Powierzchnia miejscowości Rusinowo wynosi 1 011,97 ha. Na obszarze miejscowości znajdują się gleby o stosunkowo słabej strukturze użytkowej, są to najczęściej gleby ciężkie – gliniaste.

Widok na bukowe lasy i wiatraki znajdujące się w pobliżu Rusinowa

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości

Dokładniejsze odtworzenie dziejów wsi w XIV wieku napotyka na wiele trudności, z czego najpoważniejsze stanowi brak bazy źródłowej dla tego okresu. Karl Rosenow w swojej monografii Rusinowa podaje, że wieś została założona około roku 1300 w wyniku polityki kolonizacyjnej prowadzonej przez Święców na Ziemi Darłowskiej. Wymienia też possessorów: Rutza i Natzmera, którzy mieli założyć wśród słowiańskich osad wsie na prawie niemieckim sprowadzając osadników z Dolnej Saksonii i Nadrenii. Nazwa wsi Rusenhagen (1444), Ruczenhagen (1496), Rutzenhagen (1545), Rützenhagen (1730) rzeczywiście sugeruje, że zasadźcą mógł być przedstawiciel rodu von Rutze (Russe, Rusche, Reutz, Ritze i podobnie) pochodzący ze wsi Rutze/ Russee koło Kilonii w Holsztynie. Sąsiedztwo zaś Naćmierza (Natzmershagen), nakazuje liczyć się z kolonizacją rycerską tych dwóch rodów. Niestety poza samym sąsiedztwem tych wsi, podobnie jak Rusinowa i Naćmierza (Rutzenhagen i Natzmersdorp) w powiecie sławieńskim, czy też nazwy wsi Boleszewo (Ritzenhagen, Rötzenhagen) koło Sławna należącej bezspornie do rodu Natzmerów nie wiadomo co łączyło te rody i jaka była ich rola w kolonizacji. Powołując się na rękopis superintendenta Stoessela, Rosenow wspomina dokument z 1312 roku, w którym to Rusinowo zostało po raz pierwszy wymienione wraz z 29 innymi wsiami, na których ciążył obowiązek oczyszczania rzeki Lutowa nad którą położony był zamek Święców. Jeżeli rzeczywiście Rusinowo zostało założone w tym okresie to lokację wsi należałoby umiejscowić pomiędzy rokiem 1307, kiedy to 17 lipca na mocy układu w Lędowie, Święcowie otrzymali w lenno od margrabiów brandenburskich Ziemię Darłowską, Sławieńską i Polanowską stając się w krótkim czasie prawdziwymi władcami tej ziemi (domini terrae) a 1312, czyli wymienionym w przytoczonym powyżej dokumencie. Ponieważ nie jest znany akt lokacyjny, można tylko na zasadzie porównania wnioskować, że sam proces zakładania wsi, jak i prawa czy obowiązki pierwszych osadników nie różniły się niczym od innych wsi zakładanych według prawa niemieckiego.

Rusinowo zostało założone na ciągu wzgórz morenowych tworzących równoległe do brzegu morskiego pasmo z kulminacją Ficht Berg (Góra Świerk) 32 m n.p.m., po uprzednim wykarczowaniu porastających je lasów dębowo-bukowych. Wskazuje na to drugi człon nazwy wsi: hagen oznaczający ogrodzenie, Żywopłot, ale też osiek. Była to więc typowa wieś karczunkowa (Hagendorf) powstała na tzw. surowym korzeniu, określana też w literaturze jako hagenowa lub osiekowa. Lokatorami hagenów byli początkowo, a i później na ogół Niemcy. O tym, że Rusinowo założyli osadnicy niemieccy świadczyć mogą również nazwy terenowe (Flurnamen). Na ponad 80 nazw terenowych leżących w granicach wsi tylko dwie leżące przy granicy z Jarosławcem: Jamen (Jahm) oraz die Glawenitz (Krautglawnitz, Tote Glawnitz) obecnie Główniczka mają pochodzenie słowiańskie.

Lokacja wsi pociągała za sobą również budowę kościoła, której często podejmowali się sami chłopi, gotowi ponieść dodatkowe koszty, byle tylko dysponować własną świątynią.

Kościół w Rusinowie wzniesiono prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku w centrum wsi na niewielkim wzniesieniu, wykorzystując do jego budowy ciosane kamienie polne. Kościół wraz z przylegającym cmentarzem otoczony był kamiennym murem i pełnił oprócz funkcji sakralnych również funkcje obronne. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi jednak dopiero z 20 września 1493 roku. Poznajemy z niej również nazwiska duchownych Mathie Simonisa i Andreasa Danckquardta, którzy sprawowali tu opiekę duszpasterską.

Wobec prawie zupełnego braku dokumentów dotyczących początków Rusinowa, niezwykle cenne są dwa zapisy z XV wieku (1444 i 1496), zamieszczone w księdze beneficjów darłowskiego zakonu kartuzów. Odnotowują one ofiary złożone za zmarłych przez ich bliskich.

Lokacja Rusinowa, Naćmierza i innych wsi na prawie niemieckim przyniosła ogromne zmiany nie tylko w krajobrazie. Wprowadzenie przez niemieckich osadników trójpolowego systemu uprawy ziemi, podział na niwy wraz z upowszechnieniem pługa z żelaznym lemieszem i krojem wpłynęło na przyrost ilości ziemi uprawnej, podniesienie plonów i zmianę całego modelu gospodarowania. Nastąpiło urynkowienie gospodarstw chłopskich, które stały się przede wszystkim producentem zboża. Zwiększyła się hodowla zwierząt pociągowych i upowszechnienie nawożenia ziemi. Zmiany te okazały się na tyle trwałe, że wiele z nich przetrwało w prawie niezmienionej formie nawet do 1945 roku. Przede wszystkim gospodarstwa znajdujące się na miejscu dawnych, historycznych siedlisk zachowały tzw. Hofrechte, czyli statuty praw i obowiązków, które regulowały stosunki pomiędzy panem gruntowym a chłopami. Ich właściciele posiadali prawo do użytkowania wspólnych gruntów, oraz udziały w gminnych lasach. Dla gospodarstw położonych w zachodniej części wsi (Käterend) były to pastwiska Stubbenwiese i Bullenwiese oraz las Rämer dla wschodniej (Kähend) pastwiska Granswiesen i las Horst Wald. Na gospodarzach zachodniej części wsi ciążył obowiązek oczyszczania każdej wiosny Witowskiego przekopu (Vitter Tief) dla odpływu wysokiej wody z jeziora Kopań wywodzący się jeszcze ze średniowiecznego obowiązku oczyszczania rzeki Lutowa.

Oprócz wymienionego powyżej zabytkowego kościoła w obszarze miejscowości Rusinowo znajduje się szereg stanowisk archeologicznych np. w odległości około 1,5 km od wsi w kierunku jeziora Kopań odkryto grobowiec megalityczny, grobowiec korytarzowy kultury amfor kulistych wpisany do rejestru zabytków Poz. rej. A-a-112 z dn. 03.05.1987 r.

W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z terenu Rusinowa znajdują się również charakterystyczne domy rybackie o niskich szachulcowych ścianach parteru i wysokich dachach. Szczególnie cenne są zagrody czworoboczne z charakterystycznymi budynkami bramnymi i położonymi wewnątrz budynkami mieszkalnymi.

Przestrzenna struktura miejscowości

Pod względem geograficznym Rusinowo położone jest w obszarze chronionego krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki", który na terenie gminy rozciąga się między wschodnią i zachodnią granicą gminy oraz wzdłuż brzegu Bałtyku, zaś od południa wzdłuż drogi przebiegającej przez miejscowości: Rusinowo, Naćmierz, Korlino, Królewo i Górsko. Wieś była lokowana na prawie niemieckim w I połowie XIV wieku, do chwili obecnej zachowała czytelny układ średniowiecznej ulicówki. Miejscowość okalają malownicze lasy. Interesująca okolica, bliskość morza i czysty klimat zachęcają do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

W miejscowości na wzniesieniu, na ciosowym granitowym cokole znajduje się powstały w 1873 r. kościół neoromański z wysoką wieżą o ośmiobocznym hełmie krytym łupkiem (na dawnych mapach żeglarskich zaznaczany był jako punkt nawigacyjny). Przy kościele znajduje się miejsce widokowe, z którego rozciąga się widok na jezioro Kopań, morze i pobliskie wzgórza. Na uwagę zasługuje również odkryty przez archeologów z Poznania grobowiec megalityczny mieszczący się na skraju wsi. W obszarze miejscowości zachowały się również budynki inwentarskie z 1812 r. oraz trzy budynki szachulcowe z lat 1836 - 1840.

Zasoby przyrodnicze

Do głównych walorów „Obszaru” Rusinowa należą: charakterystyczny, równoleżnikowy układ siedlisk i zróżnicowana w tym układzie szata roślinna, reprezentująca większość zbiorowisk roślinnych związanych z wydmowym i klifowym typem brzegu Bałtyku, obniżeniami równin przymorskich wraz z ograniczającymi je od południa pasmami wzgórz. Do najbardziej interesujących należą zbiorowiska wydm: białej i szarej z charakterystycznymi gatunkami, jak trawy – wydmuchrzyca i piaskownica, mikołajek nadmorski, storczyk kruszczyk rdzawoczerwony, postaci nadmorskiego boru bażynowego, fragmenty acydofilnego lasu brzozowo – dębowego na zapleczu wałów wydmowych, zbiorowiska mokrych łąk, zarośli wierzbowych i brzeziny bagiennej na równinach oraz jedno z eutroficznych, przymorskich jezior – Wicko, okolone rozwiniętymi zbiorowiskami różnych typów szuwarów.

W granicach tego obszaru leży ostoja ptaków o randze europejskiej. Znajduje się tu również trasa migracji wiosennych i jesiennych licznych gatunków ptaków. Zimują w tych okolicach kilkunastotysięczne stada lodówek, i innych gatunków kaczek morskich, setki mew srebrzystych oraz śmieszek. W okolicy Rusinowa znajduje istotny obszar dla stad gęsi białoczelnych, zbożowych i gęgawy oraz łabędzia krzykliwego. W strefie przybrzeżnej morza żerują i odpoczywają przez cały rok – perkozy, łabędzie nieme, krzyżówki, mewy: srebrzysta, pospolita, śmieszka, czasami rybitwa rzeczna. Aktualnie w obszarze tym gnieździ się dość licznie pliszka siwa, dziwonia, bocian biały, stwierdzono również gatunki ptaków lęgowych wodno-błotnych i związanych z zaroślami w tym: żurawia, krzyka, srokosza, pliszkę żółtą, łabędzia niemego, czajkę, remiza, trzcinniczka i dzięcioła zielonego. „Obszar” nie został wpisany na listę obiektów systemu sieci NATURA 2000, jednakże należy do cennych z uwagi na wyróżnienie w systemie Corine jako ostoja ptasia – "Koszalińsko - Słupski Pas Nadmorski".

Podstawowymi terenami sportowymi jak i wypoczynkowymi są okoliczne sosnowe i mieszane lasy oraz plaża i morze.

Przez Rusinowo przebiega Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10 „Nadmorski” oznakowany od Świnoujścia na granicy niemiecko-polskiej w województwie zachodniopomorskim i do jeziora Sarbsko - w województwie pomorskim. Długość szlaku oznakowanego kolorem zielonym na terenie Polski wynosi 356 km, natomiast miejscowość Rusinowo znajduje się na 237 kilometrze jego przebiegu.

Gospodarka

W Rusinowie działalność gospodarczą prowadzą przede wszystkim gospodarstwa rolne, które oprócz produkcji rolniczej zajmują się agroturystyką oraz wynajmem pokoi gościnnych. Dodatkową bazą noclegową w sezonie letnim jest Ośrodek Kolonijny „Zakątek” (z bazą gastronomiczną), domki letniskowe oraz pole namiotowe. W okolicach miejscowości w okresie letnim w obszarach leśnych prowadzone są również obozy harcerskie. Łącznie baza ta jest wstanie wchłonąć ponad 1300 osób. W miejscowości działalność handlową całorocznie prowadzi sklep spożywczo – przemysłowy, a w sezonie letnim dodatkowo funkcjonuje jeszcze jeden.

Na terenie Rusinowa między innymi zarejestrowana jest jedna firma zajmująca się przetwórstwem rybnym oraz jedna zajmująca się wywozem nieczystości. Pozostałe usługi zaspokajające potrzeby lokalnych mieszkańców świadczone są przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Darłowie jak i Sławnie.
Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Rusinowa i prowadzone gospodarstwa rolne nie pokrywają zapotrzebowania na miejsca pracy dla wszystkich mieszkańców Rusinowa. Znaczna część z nich pracuje przede wszystkim w ośrodkach wypoczynkowych w Jarosławcu, ale również dojeżdża do piekarni w Naćmierzu czy przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem ryb w Duninowie.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusinowie

Rolnictwo

Rolnictwo w Rusinowie opiera się na małych indywidualnych gospodarstwach rolnych. Większość gruntów rolnych występujących na terenie Rusinowa stanowią gleby średniej klasy użytkowej. Na tych glebach przede wszystkim uprawia się zboża i rzepak. Dużą część użytków rolnych zajmują łąki i pastwiska – ok. 37%.

Produkcja zwierzęca nie jest prowadzona na dużą skalę. W niektórych gospodarstwach rolnych utrzymywane jest średnio po parę sztuk krów i trzody na własny użytek. Jedno z gospodarstw agroturystycznych posiada również 10 koni do jazdy wierzchem i bryczką, które wykorzystywane są przez sympatyków jazdy konnej.

Kapitał społeczny i ludzki

Na terenie miejscowości Rusinowo znajduje się sala wiejska, która została wyremontowana w 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie do świetlicy. Z obiektu tego korzystają mieszkańcy w czasie spotkań sołeckich i organizowanych imprez okolicznościowych np. Sylwester czy zabawa choinkowa dla dzieci. W 2010 r. ze środków Gminy Postomino wykonano inwestycję pn. „Budowa remizy w Rusinowie”.

W Rusinowie organizowane są również festyny na placu przy kościele (w godzinach wieczornych kontynuowane są w świetlicy wiejskiej) przy współpracy księdza z miejscową społecznością.

Część gospodarstw agroturystycznych należy do Bałtyckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego z siedzibą w Naćmierzu, dzięki któremu przy współpracy z Urzędem Gminy w okresie letnim czy długiego weekendu majowego organizowane są festyny rekreacyjno – sportowe w Strefie Dobrego Wypoczynku dla okolicznych mieszkańców oraz turystów.
 

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki