Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Wszedzień

Miejscowość znajduje się w odległości 15 km na wschód od Darłowa oraz ok. 8 km od Jarosławca i Morza Bałtyckiego.
Powierzchnia miejscowości Wszedzień wynosi 333,8122 ha, w tym użytki rolne to 187,3633 ha.

Pomiędzy Wszedzieniem a Chudaczewem na przedpolu wału morenowego znajdują się kemy, są to owalne lub wałowe formy w wysokości 5-10 metrów zbudowane z piasków i mułków limonoglacjalnych, powstałe wskutek działalności wód roztopowych. Na zachód od Wszedzienia wał morenowy jest rozcięty przez rynnę subglacjalną. W centralnej części wysokość jej krawędzi przekracza 25 metrów.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości Wieś posiada rodowód średniowieczny, została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1456 r. Należała wtedy do urzędu darłowskiego, a chłopi pracowali w folwarku w Drozdowie.

Wszedzień: Schoddin (1618), Scheddin – nazwa niemiecka, substytucje (adaptacje) nazw słowiańskich, prymarne (1628), Schedin (1780), Wszedzin (1934), Wszędzień, Wszędzin – nazwa polska, resubstytucje (1945-1950), Wszedzień (1951).
Liczba ludności w 1818 roku wynosiła 113, w 1864 – 220, w 1885 – 211, w 1905 – 219, w 1925 – 226, w 1939 – 208 osób.
Liczba gospodarstw rolnych w 1871 roku wynosiła 39, w 1885 – 41, w 1905 – 34, w 1925 – 52 i w 1939 – 60.
W 1864 roku powierzchnia wsi wraz z gruntami wynosiła 353,7 ha, w 1895 – 355 ha, a w 1939 – 355,2 ha.

W 1950 roku wieś zamieszkiwało 128 osób, w 1960 – 125, w 1970 – 120, w 1980 – 125, w 1990 – 115, w 2006 roku – 122.
W latach 30-tych XX wieku większość mieszkańców wsi zajmowała się rolnictwem. Tylko 26 pracowało w rzemiośle i handlu. W wiosce była gospoda z pełnym zapleczem kuchennym i sklep (nr 5), posterunek milicji (nr 3), poczta (do 1946 roku), tartak (do 1950 roku). Mieszkało 4 cieśli, technik budowlany, kołodziej, stolarz, murarz, 2 krawców, 2 szewców, handlarz ryb, nadzorca dróg, sołtys (ostatnim niemieckim sołtysem był Paul Segler). 5 gospodarstw rolnych miało powierzchnię poniżej 5 ha, 7 do 10 ha, 5 do 20 ha, 6 powyżej 20 ha. Największe gospodarstwo należało do Friedricha Schwarza i liczyło 58 hektarów.

Działały: stowarzyszenie weteranów wojennych, ochotnicza straż pożarna, była remiza i strzelnica.
Wojska radzieckie wkroczyły do Wszędzienia 7 marca 1945 roku. Ludność niemiecka została wysiedlona w grudniu 1945 i w 1946 roku.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa słupskiego.
Obecnie na terenie wsi znajdują się 23 budynki, a gospodarstw domowych jest 29, w tym 6 to gospodarstwa rolne.

Sołtysi:

  •  1947 – 1954 Zygmunt Gibaszek
  •  1954 – 1968 Zenon Bartnik
  •  1968 – 1983 Wincenty Kaczorek
  •  1983 – 2007 Błażej Gibaszek
  •  2007 – obecnie Maria Lech-Szajner

Na terenie sołectwa Wszedzień, konserwator zabytków wprowadził strefę względnej ochrony archeologicznej, zanotowano cmentarzysko kultury pomorskiej oraz osadę kultury wielbarskiej. We wczesnej epoce żelaza nastąpiło rozbicie dużych struktur społecznych (a tym samym osadniczych) na rozproszone, lokalne wspólnoty kultury pomorskiej, czego przykładem są rodzinne cmentarzyska z grobami skrzynkowymi na terenie wsi Wszedzień, przy jednoczesnym braku stabilizacji osadniczej w postaci dużych osad. Na przełomie er, na podłożu łużycko-pomorskim, powstają mikroregiony osadnicze kultury oksywsko-wielbarskiej złożone z cmentarzysk i osad, takich jak Jarosławiec, Postomino, Korlino, Pieńkowo, Staniewice, Górsko czy Bylica, a w tym również i Wszedzień.

Na terenie Wszedzienia stanowisko archeologiczne stanowi osadnictwo wczesnośredniowieczne oksywsko-wielbarskie VIII i IX wieku.

Dzięki wnikliwej penetracji i publikacjom archeologa-amatora Dietera van Kleista – właściciela majątku w Tychowie Sławieńskim, udało się odnotować informacje, że w dawnych szkołach we Wszedzieniu, w Wilkowicach, Złakowie, Dzierżęcinie przechowywane były narzędzia kamienne i krzemienne oraz popielnice z grobów ciałopalnych, które z czasem trafiły do rąk kolekcjonerów indywidualnych lub do muzeum w Darłowie. We wszedzińskiej szkole przechowywana była również bransoleta otwarta o średnicy 6,1-5,1 cm, która jako jedyna zachowała się ze „skarbu bagiennego” ze Złakowa. Niestety nie jest znany jej dalszy los.

Podczas niszczenia cmentarzysk we Wszedzieniu, Korlinie, Jarosławcu uratowano popielnice, które teraz znajdują się w koszalińskim muzeum.

Przy szosie pomiędzy Wszedzieniem a Naćmierzem prowadzone były w 1972 roku badania sondażowe i w piaśnicy odkryto jamę gospodarczą. Znaleziono tam 150 fragmentów naczyń kultury pomorskiej z wczesnego okresu epoki żelaza.

Przestrzenna struktura miejscowości

Wszedzień leży w ciągu wzniesień przy drodze prowadzącej ze Sławna do Jarosławca. Jest typem ulicówki wielodrożnej, pierwotnie miała formę wydłużonej okolnicy. Owalnicowy plac do niedawna znajdował się w północnej części wsi, teraz na jego miejscu powstała zatoka autobusowa. Od wschodu i południa Wszedzień otaczają lasy. Wieś położona 8,5 km na zachód od Postomina. Wszędzień leży w centrum gminy, na terenie o dużych deniwelacjach i atrakcyjnym krajobrazie.

Zasoby przyrodnicze

Na terenie Wszedzienia znajdowało się niewielkie zarejestrowane złoże torfu, którego zasoby zostały już wyczerpane i eksploatację zakończono.

Wszedzień należy do Zespółu przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza Barzowickie” - rozciąga się pomiędzy miejscowościami: Barzowice (poza zachodnią granicą gminy), Dzierżęcin, Karsino, Wszędzień oraz Bylica. W granicach obiektu znajduje się kompleks leśny Nadleśnictwa Sławno obręb Stary Kraków. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu starodrzewów żyznych, wieloaspektowych lasów liściastych, zajmujących grzbiet i stoki równoleżnikowo przebiegającego pasma moreny czołowe, ich charakterystycznego układu przestrzennego oraz otaczających je zbiorowisk krzewów - tzw. „czyżni”. W skład kompleksu leśnego wchodzą powierzchnie zróżnicowanych w zależności od stopnia nachylenia i ekspozycji, postaci grądu subatlantyckiego, żyznej buczyny niżowej, kwaśnej buczyny niżowej oraz zabagnionego łęgu jesionowo-olszowego. W strefie ekotonalnej na granicy zbiorowisk leśnych i otaczających je upraw rolnych, pastwisk lub silnie zadarnionych i miejscami zadrzewionych ugorów, występują zbiorowiska oszyjkowe w postaci pasów krzewiastych „czyżni”, formacji spotykanej rzadko na terenie Pomorza Środkowego. Występują tu również liczne gatunki charakterystyczne dla żyznych lasów liściastych, zwłaszcza z grupy geofitów wiosennych. Jest to teren o żywej rzeźbie czołowomorenowej, skomplikowanej budowie geologicznej (zaburzenia glacitektonicznej) i o zróżnicowanej litologii osadów występujących na powierzchni (glinam iły trzeciorzędowe, iły zastoiskowe, piaski, mułki i żwiry). Rzeźba glacigeniczna przekształcona przez procesy denudacyjne (dolinki denudacyjne) i erozyjne (jary).

Gospodarka i rolnictwo

Na terenie miejscowości nie znajdują się żadne zakłady usługowe. We Wszedzieniu funkcjonują 22 gospodarstwa rolne, z których 7 posiada powierzchnię powyżej 15 ha; 5 gospodarstw posiada powierzchnię 1-2 ha a 10 o powierzchni 2-15 ha.

Kapitał społeczny i ludzki

W miejscowości Wszedzień w centrum wsi znajduje się przystanek autobusowy i krzyż przydrożny. W północnej części wsi znajduje się staw p-poż. Obecnie miejscowość nie posiada żadnego miejsca strategicznego, w którym mogłoby skupiać się życie kulturalno-sportowe. W centrum wsi znajduje się świetlica wiejska, której zły stan techniczny powoduje, że może ona nadawać się jedynie do rozbiórki. Priorytetową inwestycją dla mieszkańców wsi jest budowa sali wiejskiej, która będzie stanowić centrum kulturalne miejscowości. Budowa planowana jest na lata 2013-2014.

Mieszkańcy miejscowości Wszedzień wykazują się wysoką aktywnością społeczną. Na szczególne uznanie zasługuje Sołtys wsi p. Maria Lech-Szajner, która jest inicjatorką różnorodnych działań kulturalno-społecznych. Dzięki Jej staraniom organizowany jest wypoczynek letni i zimowy dla dzieci, zajęcia artystyczne czy też inne imprezy okolicznościowe. Sołectwu Wszedzień już dwukrotnie udało się pozyskać dofinansowanie do realizowanych projektów z Fundacji Wspomagania Wsi. W edycji 2010 konkursu „Pożyteczne Wakacje” sołectwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na realizację projektu pn. „Słoneczna wieś - dajmy coś od siebie”.
 

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki